Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti sezónního prodeje semen kaktusů a sukulentů mezi

Ing. Jana Čechová
Sídlo: Hlína 135, 664 91 Ivančice
IČ: 09347011
Zapsán u Městského úřadu Ivančice, č.j. ŽÚ/20/535/MUS/3
Provozovatelem webu www.cactus-hobby.eu
(dále jen „Prodávající“)

a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).

b) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
c) Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
d) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
e) Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří také Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
f) Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Jedná se o prodej semen z kulturních rostlin. Dodávaná semena jsou z vlastní produkce a část od malých ověřených pěstitelů, počet semen je tedy omezen, a tedy záleží na poptávce po určitých druzích a pořadovém čísle vaší objednávky.
g) Tento prodej je sezónní záležitost a probíhá každoročně v měsících říjen až leden. Přesné datum je vždy uvedeno na zveřejněném katalogu pro danou sezónu

2. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Objednávky přijímáme pouze elektronicky vyplněním formuláře (nabídky), který je ke stažení na našem webu nebo je možné si jej vyžádat na adrese order@cactus-hobby.eu. Vyplněnou objednávku zaslat zpět na adresu order@cactus-hobby.eu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění předepsaných údajů a náležitostí ve formuláři nabídky.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupujícímu je přiděleno číslo objednávky.
c) Objednávky jsou vyřizovány chronologicky. Obvyklá lhůta pro doručení je 45 dnů. Není-li zboží skladem, může doručovací lhůta být až 90 dnů.
d) Objednávku zboží (semen) přijímáme vždy z aktuálního katalogu dostupného na našem webu. Nabídku průběžně aktualizujeme podle dostupnosti zboží, proto pokud si objednáte ze starší verze katalogu mohou být již některé položky katalogu vyprodány.
e) Každá položka má přidělen svůj kód „CODE“. Při objednávce ve sloupci „ORDER“ zákazník uvádí počet objednávaných porcí, a ne počet semen. Objednávka je zpracovávána softwarově, proto jiné údaje nejsou žádoucí.
f) Na balíčcích se zasíláním zbožím je uváděn pouze kód zboží „CODE“ a počet dodaných porcí.
Semena jsou nabízena:
– v běžných porcích 10 (A), 20 (C) nebo 25 (D) semen
– v porcích 100 (E) a 500 (F) a 1000 (G) semen.
g) Při každé změně objednávky – opravě nebo doplnění si účtujeme poplatek 100,- Kč.
h) Objednáním zboží kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které vám vzniknou při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si kupující hradí sám.

3. Cena zboží a platební podmínky

a) Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Od 1.6.2021 jsme plátci DPH.
b) Platby jsou prováděny až po výzvě nebo po zaslání faktury a po ověření skladových zásob, proto platbu neposílejte předem bez vyzvání.
c) Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

Způsoby platby:
a) Tuzemská platba: převodem na účet: 2701841493/2010, FIO Banka, variabilním symbolem je číslo objednávky.
b) Zahraniční platba:
– převodem na účet: IBAN CZ48 2010 0000 0027 0184 1493 / BIC (SWIFT) FIOBCZPPXXX,
Platba bankovním převodem zahrnuje bankovní poplatek 10,00 EUR za akceptovanou platbu ze zahraničí (poplatek naší banky) a je účtován Kupujícímu (v ceně nejsou zahrnuty poplatky banky zákazníka pro platbu do zahraničí).
– Paypal účet: paypal@cactus-hobby.eu zahrnuje i poplatky za přijatou platbu, které jsou obvykle 7 % z celkové ceny objednávky a jsou účtovány Kupujícímu.

Záloha na zboží:
– U objednávek v rámci ČR není záloha na zboží požadována.
– U objednávek ze zahraničí může být požadovaná záloha 40-70 % z ceny objednaného zboží. V tomto případě je Kupujícímu zaslán požadavek na uhrazení zálohy. Zakázka je vyřizována až po uhrazení požadované zálohy.

c) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
d) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu – daňový doklad.
e) Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo ji přiloží k dodávanému zboží.
f) Když je zboží pro Kupujícího připraveno k expedici, je Kupujícímu zaslán e-mail s touto informací a faktura na uhrazení částky (nebo doplatku).
g) Zboží je odesláno až po připsání celkové částky objednávky na účet prodávajícího. A to nejpozději do 10 dnů od připsání této částky.

4. Podmínky přepravy a dodání zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží

a) Zboží zasíláme prostřednictvím služeb České pošty, s. p. (dále jen „ČP“). Při změně ceníku služeb ze strany ČP si vyhrazujeme právo upravit ceny účtovaného dopravného a balného.
b) Při osobním odběru na adrese společnosti po předchozí dohodě – ZDARMA
c) Náklady spojené s balením a dodáním zboží po ČR je: ceník poštovních služeb – Doporučené psaní ekonomické – základní cena ČP platná k 1. 10. 2023
– Doporučené psaní, do 50g – 80,- Kč
– Doporučené psaní, do 100g – 82,-Kč
– Doporučené psaní, do 500g – 88,- Kč
– Zasílání na dobírku: je navíc připočtena částka 70,- Kč.
K této ceně je připočtena částka 30,- Kč za balné. U objednávek nad 3000,- Kč neúčtujeme balné.
d) Náklady spojené s balením a dodáním zboží v rámci EU:
Nabízíme semena z kulturních rostlin (uměle pěstovaných) kategorie CITES I a II (pozn. CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a další uměle vypěstované nepodléhající zvláštní právní ochraně.
Vývoz semen z kulturních rostlin kategorie CITES I a II je v rámci EU možný bez vývozních dokladů.
Náklady spojené s balením a dodáním zboží účtujeme vždy individuálně, v závislosti na zemi dodávky a velikosti objednávky. O ceně za dodávku je kupujících informován předem před odesláním objednávky.
e) Náklady spojené s balením a dodáním zboží mimo EU:
Nabízíme semena z kulturních rostlin (uměle pěstovaných) kategorie CITES I a II (pozn. CITES – Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a další uměle vypěstované nepodléhající zvláštní právní ochraně.
f) Pro účely vývozu semen kulturních rostlin kategorie CITES II musí být doložen Rostlinolékařským osvědčení tzv. Phytosanitary certificate, jehož vystavení je zpoplatněno částkou ve výši 650 Kč. Cenu za toto Rostlinolékařské osvědčení připočteme k ceně dopravného.
g) V případě, že doprava je smluvena na základě Vašeho zvláštního požadavku, kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
h) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky můžete převzetí zásilky od přepravce odmítnout.
i) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky a v případě objednávek ze zahraničí, také uhrazení požadované zálohy.
j) Obvyklá lhůta pro doručení je 45 dnů. Není-li zboží skladem, může doručovací lhůta být až 90 dnů. Prodej zboží je sezónní záležitost a probíhá každoročně v měsících říjen až leden. Přesné období sezónního prodeje je vždy uvedeno na zveřejněném katalogu pro danou sezónu.

5. Odstoupení od smlouvy

a) Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez jakéhokoli důvodu, pokud to občanský zákoník nevylučuje (§ 1837). Odstoupení od kupní smlouvy nám musíte odeslat nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář uvedený níže v příloze těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy nám můžete zasílat na adresu provozovny nebo na e-mailovou adresu order@cactus-hobby.eu
b) Pokud odstoupíte od kupní smlouvy podle čl. 7.a) těchto obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. V takovém případě nám musíte zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, hradíte náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
c) Pokud odstoupíte od kupní smlouvy podle čl. 5.a) těchto obchodních podmínek, vrátíme Vám uhrazené peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jsme je od vás obdrželi. Nejsme však povinni vracet Vám peníze dříve, než nám zboží vrátíte nebo než prokážete, že jste nám zboží odeslali.
d) Pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, máme vůči Vám nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
e) V případech, kdy máte v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme rovněž oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby, než převezmete zboží. V takovém případě vám vrátíme uhrazené peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na vámi uvedený bankovní účet.
f) Pokud společně se zbožím od nás obdržíte dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vy jste povinni spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva z vadného plnění

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).
b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Pokud je na obalu prodávané věci uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Není-li tato doba uvedena, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Za vadu zboží se nepovažují důsledky nesprávných postupů při pěstování (např. nadměrné zalévání, spálení v důsledku nadměrného slunění, nerovnoměrný růst v důsledku nedostatečného oslunění), napadení chorobami v prostředí kupujícího či jiná poškození přičitatelná jednání kupujícího.
Pěstování rostlin z dodávaných semen vyžaduje jisté semenářské a pěstitelské znalosti v dané oblasti. Dodávaná semena rozdělujeme podle rodů rostlin do dvou základních skupin, a to podle požadavků na výsev a pěstování:
– Rody se standartními požadavky na výsev a pěstování. Mezi ně řadíme Acanthocalycium, Astrophytum, Aylostera , Cereus , Cleistocactus , Coryphantha , Denmoza, Echinofossulocactus, Echinopsis, Espostoa, Eulychnia, Frailea, Gymnocalycium – běžnější druhy, Mediolobivia, Neoporteria, Parodia, Rebutia, Stetsonia, Thelocactus a všechny další snadněji pěstovatelé kaktusy. V tomto případě je možné po vzájemné dohodě a dle našeho uvážení se dohodnout na dodání náhradního osiva podobného druhu.
– Rody s vyššími požadavky na výsev a pěstování. Tam řadíme ostatní námi nabízené druhy, které nejsou uvedeny v předchozím bodu. V tomto případě nepřijímáme žádné stížnosti na klíčivost, důvodem jsou vyšší semenářské a pěstitelské nároky výše uvedených taxonů.
c) Práva z vadného plnění uplatňujte osobně nebo písemně na adrese naší provozovny nebo prostřednictvím e-mailové adresy order@cactus-hobby.eu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy od vás obdržíme reklamované zboží.
d) V případě ztráty zásilky na trase odesílatel-kupující u přepravce společnosti Česká pošta, je zásilka reklamována u přepravce. Prostředky mohou být Kupujícímu vráceny na základě kladného výsledku vnitřního šetření dopravce.
e) Obtížně řešitelnou reklamaci předáme certifikovanému znalci v oboru kaktusy a sukulenty, který následně posoudí klíčivost a strukturu vráceného semene a případně vystaví odborný posudek.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).
b) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy order@cactus-hobby.eu. Informaci o vyřízení stížnosti vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu.
c) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
d) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
e) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Zásady zpracování osobních údajů

a) Vaše osobní, které nám poskytnete nebo se kterými přijdeme do styku v souvislosti s plněním svého závazku podle kupní smlouvy (dále jen „osobní údaje“), nebudeme využívat k jiným účelům, než k jakým jste nám je poskytli nebo k jakým jsme je pro účely plnění kupní smlouvy shromáždili. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících z příslušné kupní smlouvy.
b) Zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů, tedy zavazujeme se zejména zajistit, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k osobním údajům, k jejich zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpracování nebo přenosu, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a že osobní údaje, jakmile pomine účel jejich zpracování, budou náležitě zlikvidovány.
c) Nestanoví-li tyto obchodní podmínky či kupní smlouva jinak, jsme povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích.
d) Při zpracování osobních údajů dodržujeme veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
e) Zpracovávat vaše osobní údaje pro účely zasílání informací a obchodních sdělení můžeme pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.
f) Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že Vámi poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé a že jste je poskytli dobrovolně. Změnu ve svých osobních údajích jste povinni nám oznámit.
g) Zpracováním Vašich osobních údajů, příp. fyzické osoby reprezentující kupujícího, můžeme pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy jsme oprávněni předat osobní údaje, příp. fyzické osoby reprezentující kupujícího, též třetí osobě, která sama vystupuje v pozici správce osobních údajů (např. dopravce zakoupeného zboží).
h) Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
i) Na požádání jsme povinni předat Vám informaci o zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě máme právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
j) Na našem e-shopu jsme zveřejnili informační sdělení o zpracování osobních údajů našich zákazníků. Uzavřením kupní smlouvy potvrzujete, že Vy a případně všechny subjekty údajů vystupující na Vaší straně v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy jste se s informačním sdělením seznámili.
k) Na našem e-shopu používáme tzv. cookies. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našich serverů. Cookies využíváme pouze k technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

9. Závěrečná ustanovení

a) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
b) Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v souladu s pravidly ochrany osobních údajů v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
c) Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 16. 10. 2023.


Příloha: VZOROVÝ FORMULÁŘ odstoupení od kupní smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení:
Bydliště:
e-mailová adresa:
tel.:

Ing. Jana Čechová
sídlem: Hlína 135, 664 91
IČ: 09347011

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Ve vašem internetovém obchodě jsem si na základě objednávky č. ……………. objednal (popis zboží a počet kusů). Zboží jsem převzal dne ………………….

Na základě § 1829 Občanského zákoníku odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na vaši adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy složenkou na mojí výše uvedenou adresu / na bankovní účet číslo

…………………, vedený u …………………….

V ……………… dne ……………………….

S pozdravem

vlastnoruční podpis

(jméno a příjmení)